Predpisy pre spracúvanie osobných údajov v rámci užívateľského účtu kalkulačky oplotení v spoločnosti Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa so sídlom 34-650 Tymbark 109.

1. Správcom Vašich osobných údajov je Mieczysław Joniec podnikajúci pod názvom: Mieczysław Joniec Firma Produkcyjno-Usługo Handlowa "JONIEC" so sídlom 34-650 Tymbark 109 (ďalej len: JONIEC).
2. Účel a rozsah spracúvania osobných údajov:
3. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas vlastníka osobných údajov so spracúvaním na účel uvedený v bode 2 týchto pravidiel.
4. Vaše osobné údaje budú odovzdané IT spoločnostiam prevádzkujúcim webovú stránku joniec.pl
5. Účet na internetovej stránke www.joniec.pl bude aktívny 14 dní, po ktorých účet stratí svoju aktivitu. Registračné údaje používateľského účtu budú správcom údajov uchovávané po dobu 24 mesiacov odo dňa, keď internetové konto prestane fungovať. Neaktívny používateľský účet je možné opätovne aktivovať v období pred uplynutím platnosti registračných údajov požiadaním správcu údajov o jeho opätovnú aktiváciu.
6. S vašimi osobnými údajmi nebudú vykonávané procesy spracúvania osobných údajov vedúce k automatizovanému rozhodovaniu a nebude vykonávaný proces profilovania.
7. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vytvorenie používateľského účtu.
8. Práva vlastníka osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú spracované za účelom vytvorenia užívateľského účtu kalkulačky oplotení na portáli www.joniec.pl, ako aj vedenia, úpravy a vymazania vyššie uvedeného účtu.            

Rozsah spracúvania osobných údajov:

Meno a priezvisko, @mailová adresa, telefónne číslo, PSČ, názov obce.

Vlastník osobných údajov má tieto práva:

     Právo na prístup k zhromaždeným osobným údajom
     Právo na opravu osobných údajov
     Právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania osobných údajov, právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, čím dôjde k vymazaniu účtu.
     Právo na prenosnosť osobných údajov (právo získať od Správcu Osobné údaje v štruktúrovaný, bežne používaný, strojovo čitateľný formát IT).
     Právo podať námietku.
     
Práva vlastníkov osobných údajov sú realizované po overení prihlášky na e-mailovú adresu rodo@joniec.pl.