„Dňa 25. mája 2018 nadobudne účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto informácií, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (názov GDPR).

Vzhľadom na uvedené Vám spoločnosť Mieczysław Joniec FPUH JONIEC oznamuje, že:    

- Správcom Vašich osobných údajov je: Mieczysław Joniec FPUH JONIEC, 34-650 Tymbark109, DIČ 7371000914 (ďalej len: „JONIEC”),    
- Správcu môžete kontaktovať písomne , klasickou poštou na adresu uvedenú vyššie v bode 1 alebo e-mailom na adresu: joniec@joniec.pl;    
- Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, tj. na základe nevyhnutnosti spracovania na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje Správca;    
- Právne oprávnené záujmy, ktoré sleduje "JONIEC". spočívajú v plnení záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených dohôd a zmlúv, ako aj ponúkaní zákazníkom predaj produktov a služieb;    
- Vaše osobné údaje sú spracovávané manuálne a automatizovane v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti JONIEC;    
- Správca spracúva Vaše osobné údaje bez súhlasu v rozsahu, v akom sú sprístupnené z verejne dostupných zdrojov, t.j. z Registra podnikateľov Národného súdneho registra (KRS)  alebo Centrálneho evidencie a informácií o hospodárskej činnosti (CEiDG);    
- Vaše údaje nebudú sprístupnené iným subjektom ako subjektom oprávneným podľa zákona;    
- Vaše údaje nebudú prenesené do žiadnych medzinárodných organizácií a inštitúcií;    
- Správca vynakladá maximálne úsilie na to, aby zaistiť pre uchovávané osobné údaje fyzické, technické a organizačné opatrenia na ochranu pred ich náhodným alebo úmyselným zničením, náhodnou stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením, použitím alebo sprístupnením v súlade so všetkými platnými predpismi.  
         
V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte právo:
- požiadať Správcu o prístup k Vašim osobným údajom,
- požiadať Správcu o opravu Vašich osobných údajov,
- požiadať Správcu o vymazanie Vašich osobných údajov,
- požiadať Správcu o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
- namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov,
- odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, čo však neznamená, že spracovanie týchto údajov bude neúčinné alebo nezákonné pred odvolaním súhlasu,
- preniesť Vaše osobné údaje,
- podať sťažnost k dozornému orgánu.  

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť spôsobom uvedeným vyššie v bode 1 a 2."